ثبت‌نام مسابقه بزرگ کتابخوانی ادبستان کساء

ویژه خانواده کارکنان گروه صنعتی انتخاب الکترونیک

( محل دریافت کتاب: ساختمان آمیرال - مدیریت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی )کد پرسنلی ( 6 و 8 رقمی ) *    
نام و نام خانوادگی *    
شماره موبایل *    
آدرس و کد پستی ( جهت ارسال به خارج از اصفهان )